എല്ലാവർക്കും എൻറെയും എൻറെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഓണാശംസകൾ

സമ്പത്തിൻറെയും അഭിവൃദ്ധിയുടെയും സൗഭാഗ്യത്തിൻറെയും പ്രതീകമായി നമുക്ക് ആഘോഷിക്കേണ്ട വിശേഷദിവസമാ ണ് തിരുവോണം. പക്ഷേ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ‘കോവിഡ്’ എന്ന മഹാമാരിയിൽ നമ്മുടെ തിരുവോണം മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു

എല്ലാം പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും ഉള്ളിലൊതുക്കി അവരവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഈ വർഷം എല്ലാവരും ഓണം ആഘോഷിക്കുകയാണ്

സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻറെ നിർദേശപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ച് സന്തോഷമായി നമുക്ക് ഈ ഓണക്കാലത്തെ വരവേൽക്കാം, ആഘോഷിക്കാം

ഇഗ്നേഷ്യസ് വാര്യത്ത്